Spring naar content

Privacy Policy

1. Algemeen

a. In deze Privacyverklaring wordt beschreven hoe Merk Echt, ook handelende onder haar handelsnaam Brndpwr (hierna steeds: Merk Echt), de persoonsgegevens van haar categorieën van betrokkenen, bijvoorbeeld (potentiële) klanten, sollicitanten, zakenpartners, leveranciers, tussenpersonen, etc. verwerkt.d

b. Merk Echt is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG) en de Telecommunicatiewet.

2. Bedrijfsactiviteiten

Merk Echt adviseert betreffende het registreren en beschermen van merken en verricht in opdracht van haar klanten daarmee verband houdende diensten. In dat kader onderneemt Merk Echt marketing- en verkoopactiviteiten en benadert zij ondernemingen met adviezen, nieuwsbrieven en aanbiedingen.

3. Persoonsgegevens

a. Persoonsgegevens zijn informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Merk Echt kan de volgende gegevens van betrokkene verwerken:

 1. Naam
 2. Adresgegevens waaronder e-mailadressen
 3. Telefoonnummer;
 4. Gegevens betreffende het gebruikte apparaat van betrokkene en de locatie ervan (op basis van het IP-adres bijvoorbeeld);
 5. Communicatievoorkeuren;
 6. Informatie verkregen via cookies, over het surfgedrag van betrokkenen;
 7. Gegevens van betrokkene verkregen in het kader van een mogelijke merkaanvraag, een juridisch geschil of andere vraag door betrokkene aan Merk Echt gesteld, of 
 8. Van betrokkene verkregen in het kader van een sollicitatie, een aanbieding of een andere (potentiële) transactie tussen Merk Echt en betrokkene.

b. Merk Echt verzamelt op de volgende manier(en) persoonsgegevens van een betrokkene:

 1. wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de websites of op andere wijze aan Merk Echt heeft verstrekt, al dan niet in het kader van een verzoek om informatie over de diensten of producten van Merk-Echt, bestellingen, een sollicitatie of een (voorgenomen) transactie;
 2. doordat deze worden gegenereerd aan de hand van het gebruik van betrokkene van de diensten of websites van Merk Echt, onder andere via cookies;
 3. wanneer Merk Echt deze persoonsgegevens verkrijgt van derden, zoals recruitmentbureaus in het kader van werving en selectie;
 4. door gebruikmaking van publieke registers, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of registers van merken.

c. Indien betrokkene verplicht is om bepaalde gegevens te verstrekken, zal betrokkene geïnformeerd worden over de mogelijke gevolgen wanneer deze niet worden verstrekt. Voor zover betrokkene niet verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en dat weigert, is het mogelijk dat Merk-Echt betrokkene niet of niet naar behoren kan voorzien van zijn diensten of de communicatie verhinderd wordt.

4. Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

a. Merk Echt verwerkt de persoonsgegevens van een betrokkene op basis van een wettelijke grondslag op basis van de AVG:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst met betrokkene
 3. Voldoen aan een wettelijke verplichting
 4. Vervulling van een taak van algemeen belang
 5. Gerechtvaardigd belang van Merk Echt of een derde

b. Merk Echt verwerkt bepaalde persoonsgegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. De gerechtvaardigde belangen van Merk Echt zijn onder andere: marketing, reclame, onderzoek van eigen producten of diensten, IT-beheer en -beveiliging, delen met aan Merk Echt gelieerde partijen enz.

c. Merk Echt verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:

6. Doeleinden en grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

a. Merk Echt zal de persoonsgegevens in beginsel niet aan andere partijen verstrekken. Maar dit kan wel als:

 1. de persoonsgegevens worden verstrekt aan door Merk Echt ingeschakelde verwerkers waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten of zelfstandige verwerkers van persoonsgegevens, bijvoorbeeld merkenregisters, IT, hosting, HR of andere dienstverleners, externe adviseurs, agenten, accountants of advocaten; of
 2. Merk Echt op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties, bijvoorbeeld toezichthouders of andere publieke autoriteiten; of
 3. de persoonsgegevens worden verstrekt aan een vennootschap die behoort tot de groep van Merk Echt of een andere afdeling binnen de vennootschap van Merk Echt.

b. Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen zal alleen gebeuren voor de doeleinden die zijn genoemd in deze privacyverklaring, en voor zover dit is toegestaan op grond van deze privacyverklaring en toepasselijke wet- en regelgeving, of als Merk Echt een wettelijke verplichting heeft persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde instantie. Partijen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

c. Merk Echt is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door deze partijen.

d. Om de diensten te kunnen leveren, kan Merk Echt genoodzaakt zijn om persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de Europees Economische Ruimte. Wanneer dit het geval is, treft Merk Echt passende waarborgen om de persoonsgegevens op rechtmatige wijze door te geven naar dergelijke landen. Indien betrokkene inzage wenst te verkrijgen in welke passende of geschikte waarborgen Merk Echt heeft getroffen, dan kan betrokkene daartoe contact opnemen middels info@merkecht.nl.

7. Cookies

a. Merk Echt maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Met deze cookies verzamelt Merk Echt, overeenkomstig de door betrokkene opgegeven voorkeuren, automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van activiteiten van betrokkene op de website en apps van derden. Zo kunnen persoonsgegevens van betrokkene worden verzameld terwijl betrokkene de website of apps gebruikt of als deze op de achtergrond draaien op het apparaat van betrokkene. Deze gegevens kunnen door Merk Echt worden gecombineerd met andere gegevens over het apparaat van betrokkene, zoals een IP-adres. Als hiervoor de toestemming van betrokkene nodig is, zal Merk Echt die vooraf vragen.

b. Het Cookiebeleid van Merk Echt wat hieronder weergegeven is bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor Merk Echt cookies gebruikt.

“Merk Echt maakt op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn in feite kleine tekstbestanden die informatie bevatten die worden gedownload op het moment dat je een website bezoekt. Deze cookies worden bij de volgende keer dat je een bezoek maakt aan de website teruggestuurd naar de website waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen, of naar een andere website die deze cookie herkent. Cookies maken het mogelijk dat een website het apparaat van de gebruiker kan herkennen.
Je kunt via jouw browser-instellingen aangeven dat je automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan in dat geval echter voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt.
Merk Echt maakt gebruik van verschillende cookies. Voor het plaatsen van functionele en analytische cookies is geen toestemming vereist. Voor het gebruik van marketingcookies vragen we altijd jouw voorafgaande toestemming.
1. Functionele cookies‍
‍‍Merk Echt maakt gebruik van functionele cookies om de website op een goede manier te laten werken. Deze cookies hebben in beginsel geen of slechts beperkte gevolgen voor de privacy van de bezoeker.
‍2. Analytische Cookies‍
‍‍Analytische cookies analyseren de effectiviteit en kwaliteit van onze website en geven ons informatie om onze website te verbeteren. Deze cookies geven aan hoe onze website wordt gebruikt, zoals Google Analytics-cookies. Om jouw privacy verder te waarborgen en de impact daarop te verkleinen hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google gesloten, laten wij het laatste gedeelte van jouw IP-adres anonimiseren, en zullen wij de verzamelde gegevens niet met Google delen voor een ander doel dan het meten van onze websitestatistieken. Deze analytische cookies geven inzicht in hoe de website in de praktijk wordt gebruikt. Deze informatie is essentieel voor het verbeteren van de kwaliteit van de website. Websitetrends worden gerapporteerd zonder specifieke, individuele bezoekers te identificeren. Meer informatie over het gebruik van cookies in relatie tot Google Analytics kun je vinden via deze link.
3. Marketingcookies
Merk Echt maakt op haar website ook gebruik van diverse marketing- of trackingcookies, bijvoorbeeld om onze website beter op jouw wensen aan te kunnen sluiten of relevante aanbiedingen te doen. Voor het plaatsen daarvan vragen wij jouw voorafgaande toestemming via onze cookie-banner.”

8. Beveiligingsmaatregelen 

a. Merk Echt neemt passende technische en organisatorische maatregelen zodat de aan haar toevertrouwde persoonsgegevens beveiligd en beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, en tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Om dit te bewerkstelligen maakt Merk Echt onder andere gebruik van een beveiligde https-verbinding op haar website met als doel de verzending van persoonsgegevens veiliger te maken. Deze gegevens worden daarnaast opgeslagen in beveiligde omgevingen, die enkel toegankelijk zijn voor specifieke personen, en niet voor het algemene publiek. Merk Echt hanteert daarnaast een organisatorisch gelaagde structuur waarbij niet alle werknemers toegang hebben tot alle gegevens.

b. Ook minimaliseert Merk Echt, voor zover mogelijk, het aantal persoonsgegevens dat nodig is voor het doel waarvoor zij worden verwerkt. 

9. Rechten van betrokkenen

a. De betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de AVG. Betrokkene heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

b. Betrokkene kan Merk Echt verzoeken om beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat betrokkene het recht heeft om de persoonsgegevens die Merk Echt over hem of haar heeft, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te ontvangen en eventueel door Merk Echt te laten doorgeven aan een andere verwerker.

c. Indien de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft de betrokkene te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

d. Indien de betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de betrokkene vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de betrokkene Merk Echt bereiken op info@merkecht.nl.

e. Betrokkenen kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan info@merkecht.nl.

f. Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

10. Bewaartermijn

a. Merk Echt bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van één jaar na het einde van het verlenen van diensten aan betrokkene als er een klantrelatie is, tenzij Merk Echt op grond van een wettelijke bepaling (zoals fiscale verplichtingen) verplicht is, of ter bescherming van de eigen belangen (bijvoorbeeld het kunnen leveren van bewijs), het nodig is, persoonsgegevens langer te bewaren.

b. Naams- en adresgegevens welke zijn verstrekt met toestemming om aan de desbetreffende (rechts)persoon en via het opgegeven (e-mail)adres nieuwsbrieven, aanbiedingen en informatie verband houdende met de activiteiten van Merk-Echt toe te zenden worden bewaard totdat de betreffende (rechts)persoon de toestemming intrekt.

11. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

a. Merk Echt behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Merk Echt kondigt deze wijziging aan in overeenstemming met de wet. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt en er volgt een duidelijke kennisgeving via de website bij een wezenlijke wijziging van de Privacyverklaring. Merk Echt adviseert de betrokkene dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. 

b. Indien betrokkene het gebruik van de website en/of de diensten van Merk Echt voortzet zodra de wijzigingen van kracht zijn, betekent dit dat betrokkenen de wijzigingen accepteert. Indien betrokkene niet instemt met deze wijzigingen, dient hij het gebruik van de website en/of diensten te beëindigen.

12. Contact 

Indien je vragen hebt ten aanzien van deze privacyverklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens kun je altijd contact opnemen met ons via info@brndpwr.com of via 085-0770033.