Spring naar content

Frndpwr Programma voorwaarden

Algemene voorwaarden Frndpwr Programma

Het Frndpwr Programma van Brndpwr stelt bestaande klanten die onze diensten hebben gekocht (“Verwijzers”) in staat bekenden/kennissen/zakenrelaties etc (“Bekenden”) door te verwijzen om nieuwe klant te worden en in aanmerking komende merkdiensten rechtstreeks van Brndpwr te kopen. Een in aanmerking komende dienst omvat elke merkregistratie, merkonderzoek of merkbewakingsdienst die beschikbaar is voor aankoop op de website van Brndpwr (een “Merkendienst”).

Om in aanmerking te komen moeten Verwijzers bestaande klanten van Brndpwr zijn en een Code hebben ontvangen van Brndpwr.

Een nieuwe klant is een klant van Brndpwr (1) die niet eerder een dienst heeft afgenomen van Brandpwr, (2) die niet gelieerd is aan een reeds bestaande klant van Brndpwr, (3) die door Brndpwr als klant geaccepteerd is, en (4) die zich jegens Brndpwr heeft verbonden een Merkendienst af te nemen (“Nieuwe Klant”).

Indien er sprake van is dat een aantal bekenden tegelijkertijd Nieuwe Klant zijn of worden en aan elkaar gelieerd zijn, gelden zij als een enkele Nieuwe Klant. Van gelieerd is sprake indien het gaat om rechtspersonen die onderdeel uitmaken van een groep of concern van vennootschappen, of waarvan de aandelen en/of de zeggenschap en/of het bestuur, overwegend in dezelfde hand zijn, of in handen zijn van gelieerde natuurlijke en/of rechtspersonen, of om natuurlijke personen die verwant zijn tot in de derde graad. Het oordeel of er sprake is van gelieerde partijen is geheel ter discretie van Brndpwr.

Verwijzers kunnen Bekenden verwijzen om Nieuwe Klant te worden door de aan de Verwijzers door Brndpwr verstrekte unieke verwijzingslink (“Code”) naar hun Bekenden te sturen via SMS, sociale media of persoonlijke e-mail etc.

DE KORTING VOOR DE VERWIJZER

Voor elke Nieuwe Klant die een of meerdere Merkendiensten afneemt, maar alleen indien deze gebruik maakt van de Code van de Verwijzer, ontvangt de desbetreffende Verwijzer een bedrag aan korting (de “Korting”) op daarvoor in aanmerking komende verplichtingen van de Verwijzer. De Korting geldt per aangebrachte Nieuwe Klant, ongeacht het aantal Merkendiensten die deze Nieuwe Klant afneemt.

Verwijzers ontvangen de Korting die op het moment dat de aanspraak op Korting is ontstaan op de Brndpwr website wordt geadverteerd. De Korting kan te allen tijde zonder kennisgeving worden gewijzigd.

De Korting wordt in gelijke delen omgeslagen over alle nog te betalen bedragen betreffende de afbetaling van de merkregistratie of registraties van de Verwijzer en door Brndpwr bij haar incasso bij wege van verrekening toegepast.

Indien de Korting meer bedraagt dan het bedrag van de door de Verwijzer nog te betalen, in aanmerking komende bedragen, komt, na verrekening daarmee, het restant van de Korting te vervallen.

De administratie van Brndpwr is bindend betreffende de juiste uitvoering van de voormelde verrekening van de Korting. Iedere verrekening met de bedragen die de Verwijzer overigens verschuldigd is, zoals uit hoofde van het service pakket of andere diensten, vindt niet plaats. Het recht om te verrekenen met de Korting komt alleen aan Brndpwr toe en niet aan de Verwijzer. Indien de Verwijzer in gebreke is bij de nakoming van zijn verplichtingen jegens Brndpwr vervalt het recht op de Korting, voor zover deze nog niet door verrekening is voldaan.

De Korting is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

DE KORTING VOOR DE NIEUWE KLANT

Een Bekende die met gebruik van een Code van een Verwijzer een Nieuwe Klant van Brndpwr is geworden, heeft recht op een korting op het Shark Check onderzoek, zoals dat door Brndpwr op haar website wordt aangeboden tegen de steeds geldende condities. Deze korting (de “Shark Check Korting”) is alleen van toepassing in het geval de Nieuwe Klant dit onderzoek daadwerkelijk afneemt en wordt in haar geheel verrekend met de ineens te betalen prijs van het Shark Check onderzoek.

De Shark Check Korting is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld.

SAMENLOOP VAN VERWIJZINGEN

Brndpwr zal alleen de eerste Code honoreren waarmee een Nieuwe Klant een Merkendienst afneemt. Indien een nieuwe Klant meerdere Codes heeft geactiveerd, zal slechts de Verwijzer die verbonden is aan de als eerste geactiveerde Code recht hebben op de Korting, en de Nieuwe Klant zal slechts één keer de Shark Check Korting ontvangen. Alle andere verwijzingen worden automatisch ongeldig gemaakt.

Kortingen: Codes mogen niet (i) worden gecombineerd met andere Codes, aanbiedingen, kortingen, verwijzingen of cadeaubonnen; (ii) worden verkocht of overgedragen; of (iii) worden ingewisseld voor geld. Voor Verwijzers geldt dit zelfs als hun account wordt geannuleerd vóór hun volgende aankoop, en dus voordat enige korting is toegepast.

Het Frndpwr Programma van Brndpwr is een vrijblijvend aanbod. Brndpwr kan dit programma te allen tijde met onmiddellijke ingang beëindigen, waardoor een voor het moment van de beëindiging verstrekte Code niet langer gebruikt kan worden en/of geen rechtsgevolg zal hebben. Op het moment van beëindiging reeds bestaande rechten op verrekening of korting op het Shark Check onderzoek worden gerespecteerd.

Uit het Frndpwr Programma kunnen alleen aanspraken voortvloeien van bestaande klanten van Brndpwr. Derhalve zijn de algemene voorwaarden van Brndpwr van toepassing op de rechtsverhouding tussen die klanten en Brndpwr, ook voor wat het het Frndpwr Programma betreft, voorzover daarvan in deze Voorwaarden Frndpwr Programma van Brndpwr niet wordt afgeweken. In gevallen waarin voormelde voorwaarden niet voorzien, beslist Brndpwr.