Spring naar content

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

a. Gebruiker van deze algemene voorwaarden is Brndpwr, een onderdeel van Merk Echt BV(‘wij/ons’).

b. Opdrachtgever (‘jij/jou’) is de (rechts-)persoon in wiens opdracht wij werkzaamheden verrichten, na een tussen ons gesloten overeenkomst.

c. Een opdracht tot dienstverlening aan een op ons kantoor werkzame medewerker, doet, bij aanvaarding daarvan uitsluitend verbintenissen ontstaan tussen ons en jou. De medewerker aan wie de opdracht gegeven wordt, wordt nimmer aansprakelijk ter zake een tekortkoming in de nakoming ervan. Van aanvaarding blijkt uit een aan jou verstrekte opdrachtbevestiging.

d. Wij zijn vrij te bepalen welke medewerker de opdracht uitvoert, ook als jij de opdracht uitdrukkelijk aan en met het oog op een bepaalde medewerker hebt verstrekt. Indien bij de uitvoering van de opdracht een derde (bijvoorbeeld een agent in het buitenland) moet worden ingeschakeld zijn wij door jou gevolmachtigd namens jou een opdracht aan die derde te verstrekken, daarbij de contractuele voorwaarden waaronder een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van die derde te aanvaarden en de kosten van die derde namens de jou aan die derde te voldoen en als kosten bij jou te declareren.

e. Naast jou zijn de natuurlijke persoon die de opdracht namens jou heeft verstrekt, alsmede de bestuurder(-s), vennoten en DGA van jou, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever jegens ons.

f. De uit een opdracht tot dienstverlening voortvloeiende verplichting van ons bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op door de jou verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de opdracht uitdrukkelijk voorziet in (uitsluitend) een handeling of resultaat.

g. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk, mits uitdrukkelijk, worden afgeweken. De algemene voorwaarden van Merk-Echt, indien daarnaar wordt verwezen, zijn alleen van toepassing voorzover deze niet afwijken of in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.

2. Ons onderzoek

a. Basisonderzoek: Indien wij van jou de opdracht hebben gekregen een merk te registreren, onderzoeken wij eerst hoe groot volgens ons de kans is dat het merkenregister de door jou opgegeven namen/logo’s zal accepteren en inschrijven. Wij onderzoeken ook of een andere partij een identiek merk heeft ingeschreven. Dat is een merk wat precies zo geschreven wordt als de door jou opgegeven naam. Dit noemen wij ons ‘basisonderzoek’. Behoudens ons onderzoek naar identieke merken onderzoeken wij in ons basisonderzoek niet of er een kans is dat andere partijen bezwaar maken tegen het merk (bijvoorbeeld via een oppositie- of nietigheidsprocedure of de rechter).

b. Shark Check: Wij kunnen ook onderzoeken, naast ons basisonderzoek, of er een kans is dat andere partijen bezwaar maken tegen het merk (bijvoorbeeld via een oppositie- of nietigheidsprocedure of de rechter). Dat zijn partijen die geen identiek merk hebben geregistreerd, maar wel een merk dat lijkt op het merk dat jij wil registreren. Dit uitgebreide onderzoek noemen wij onze ‘Shark Check’. Aan dit uitgebreide onderzoek zijn kosten verbonden die ineens en op voorhand dienen te worden betaald. Dit uitgebreide onderzoek levert jou extra voordelen op en geeft jou een beter beeld over de kracht van jouw merk. Wij raden altijd aan dit uitgebreide onderzoek te laten uitvoeren.

3. Merkregistratie en garantie

a. Indien uit ons basisonderzoek blijkt dat volgens ons de kans dat het merkenregister de door jou opgegeven namen/logo’s zal accepteren en inschrijven (te) klein is, zullen wij dat aangeven en geen merkaanvraag hiervoor indienen. Dat doen wij ook indien uit ons onderzoek blijkt dat een andere partij een identiek merk heeft ingeschreven. De opdracht kan dan in overleg met ons worden aangepast. Komen we daar niet samen uit, komt de opdracht direct tot een einde en ben je ons geen geld verschuldigd. Een eventuele (aan-)betaling wordt door ons dan terugbetaald.

b. Registratie Garantie: Als ondanks onze positieve advisering, de merkinschrijving wordt geweigerd door het merkenbureau zelf, dan komt de opdracht direct tot een einde en krijg je je geld terug. Van positieve advisering is sprake indien wij jou meedelen dat je op basis van ons basisonderzoek in aanmerking komt voor onze Registratie Garantie.

c. Uitgebreide Garantie: Indien jij ons de opdracht hebt gegeven tot het uitvoeren van een Shark Check, en indien daaruit geen risico’s zijn gebleken, of, in geval van risico’s, jij onze adviezen hebt opgevolgd, maar een andere partij in oppositie komt tegen de registratie van jouw merk, zullen wij de kosten van onze begeleiding van het verweer tegen de bezwaarmaker voor eigen rekening nemen. Jij kunt aanspraak maken op deze Uitgebreide Garantie indien wij jou dat op basis van de uitkomsten van onze Shark Check betreffende jouw merk of op basis van onze adviezen naar aanleiding van ons uitgebreide onderzoeken (mits door jou opgevolgd) hebben meegedeeld.

d. Indien jij aanspraak kunt maken op onze Uitgebreide Garantie en desondanks jouw merk op grond van een formele oppositieprocedure definitief vervalt, dan eindigt daarna de opdracht. Je bent ons dan enkel de termijnen betreffende de registratie en de merkbewaking tot die datum verschuldigd.

e. FUCK-UP Garantie: Indien jij ons product Fuck-Up Garantie hebt afgenomen en jij ons ook alle bedragen en termijnen hebt betaald die jij ons verschuldigd bent tot op het moment waarop jij schriftelijk een beroep doet op onze Fuck-Up Garantie, zullen wij jouw merk kosteloos intrekken en dat meedelen aan e-commerce platformen. Vanaf het moment en onder de voorwaarde van intrekking van jouw merk ben jij ons betreffende de registratie en de merkbewaking verder niets meer verschuldigd.

f. Tenzij wij die kosten op grond van onze Uitgebreide Garantie voor onze rekening nemen, zijn alle kosten die wij in jouw opdracht maken betreffende juridische bijstand, waaronder het geven van advies, het doen van onderhandelingen en het voeren van procedures, al dan niet verband houdende met jouw merk, op basis van de bij ons geldende tarieven waaronder de overeengekomen uurtarieven en voorwaarden voor jouw rekening en dienen deze ineens en, indien door ons aangegeven, op voorhand, te worden betaald. Je krijgt daarvoor een opdrachtbevestiging van een van onze Merk-Echt juristen.

4. Merkbewaking

a. Onze merkbewaking houdt in dat wij gedurende de abonnementsperiode voor jou in de registers nagaan of er een met jouw merk conflicterend merk wordt aangevraagd.

b. De merkbewaking gaat in vanaf het moment van aanvraag.

c. Je bent gedurende de overeengekomen initiële abonnementsduur alsmede gedurende de periode daarna tot aan het moment waarop het abonnement eindigt, gehouden ons het daarvoor overeengekomen abonnementsgeld te betalen.

d. Na het verstrijken van de overeengekomen initiële abonnementsduur kan je het abonnement op merkbewaking met een opzegtermijn van één maand tegen de eerste van iedere maand opzeggen.

e. Indien jouw merk om wat voor reden dan ook niet langer geldig is, eindigt jouw abonnement op merkbewaking betreffende dat merk en ben je ons vanaf dat moment geen abonnementsvergoeding meer verschuldigd.

5. Verlenging van jouw merk

Indien in het door jou afgenomen product merkverlenging is inbegrepen en op het moment dat jouw merk zou verlopen jouw abonnement nog loopt en jij aan alle verplichtingen daaruit hebt voldaan, zullen wij jouw merk kosteloos verlengen.

6. Betaling

a. Tenzij anders overeengekomen worden de overeengekomen bedragen betaald middels automatische incasso. Jij bent ervoor verantwoordelijk dat er voldoende saldo is om die incasso mogelijk te maken.

b. Indien de automatische incasso wordt gestorneerd, ben je onmiddellijk in gebreke en worden de kosten welke de stornering voor ons meebrengt, op jou verhaald ten bedrage van € 40 (veertig euro), onverminderd jouw verplichting om het gestorneerde bedrag alsnog te betalen. Je bent ook in gebreke als de overeengekomen incasso om welke reden dan ook niet slaagt of kan worden uitgevoerd.

Indien je niet voldoet aan enige betalingsverplichting, na daartoe aangemaand te zijn, met inachtneming van een redelijke termijn voor betaling van twee weken, of anderszins in gebreke bent, kunnen wij alle op dat moment en in de toekomst verschuldigde bedragen, waaronder maar niet uitsluitend de openstaande termijnen aan registratievergoeding alsmede de op dat moment en in de toekomst verschuldigde termijnen betreffende de periode dat het abonnement van de merkbescherming voortduurt ineens opeisen.

Indien je in gebreke bent met betrekking tot enige betalingsverplichting, word je vanaf dat moment een vertragingsrente van 1,5% per maand daarover verschuldigd, alsmede de kosten van buitengerechtelijke invordering conform het steeds geldende ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’. Dit besluit geeft op het moment van het opstellen van deze voorwaarden de volgende regeling voor de vergoeding van die kosten:

De vergoeding voor voormelde kosten bedraagt:
15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2500 van de vordering maar ten minste € 40;
10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2500 van de vordering;
5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5000 van de vordering;
1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000 van de vordering;
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775.

Een eventueel verschuldigd geworden kostenvergoeding wegens het storneren van een automatische incasso is daarin inbegrepen.

c. Indien jij in verzuim bent, zijn wij gerechtigd met onmiddellijke ingang al onze werkzaamheden voor jou op te schorten, ook indien dat jou schade toe kan brengen. In dat geval zijn wij niet schadeplichtig. Jij moet dan onverminderd aan jouw verplichtingen jegens ons voldoen.

7. Beperking van onze aansprakelijkheid

a. De persoonlijke aansprakelijkheid van onze medewerkers wordt – behoudens opzet of grove schuld van een medewerker – bij wege van dit onherroepelijk derdenbeding uitdrukkelijk uitgesloten.

b. Wij zijn niet aansprakelijk voor door jou geleden schade, behoudens en voor zover jij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan onze zijde.

c. Wij zijn nooit aansprakelijk voor door jou geleden indirecte schade en/of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, vertragingsschade, stagnatieschade of winstderving.

d. Wij zijn verzekerd tegen aansprakelijkheid. Onze aansprakelijkheid voor schade is niet groter dan het bedrag dat onze verzekering vergoedt plus ons eigen risico bij die verzekering. Als onze verzekering niets uitkeert, is onze aansprakelijkheid nimmer groter dan € 3.500,-.

e. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

8. Overige Voorwaarden

a. Indien jij in surseance van betaling of faillissement komt te verkeren zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

b. In geval van overmacht mogen wij de nakoming van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst (deels) ontbinden.

c. Als de overmacht langer dan zes maanden heeft geduurd of zal gaan duren, kan jij de overeenkomst ontbinden.

d. In geval van overmacht zijn wij nooit aansprakelijk voor enige schade.

e. Geschillen, van welke aard dan ook, geven jou nimmer het recht betaling van de door jou verschuldigde bedragen te weigeren en/of op te schorten.

f. Terugvorderingen, klachten en bezwaren zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht, dan wel binnen acht dagen nadat jij de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken, mogelijk. Op eventuele klachten wordt zo snel mogelijk gereageerd en alles wordt in het werk gesteld om een bevredigende oplossing te vinden

g. Op alle tussen jou en ons gesloten overeenkomsten is alleen Nederlands recht van toepassing.

h. In alle geschillen tussen jou en ons is alleen de Rechtbank Zeeland – West-Brabant bevoegd, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.